همای

/هرگز همای دوست در بر ما اشیان نکرد سوزد دلم در پی اوج همای عشق/